skip to Main Content

Bekukhonjwa ngophakathi kokaNathi , ISOLEZWE (KZN)

Bekukhonjwa ngophakathi kokaNathi, ISOLEZWE (KZN) Page 2

0SAZIWAYO kwezepolitiki ngoMggibelo bakhandelane eFranschhoek emshadweni kaNggonggoshe wamaPhoyisa uMnuz Nathi Mthethwa obeshadelwa usomabhizinisi ohlonishwayo, uNksz Philisiwe Buthelezi. Eqhulwini lezitatanyiswa ebezigcwele endaweni yomntakabani edume ngewayini elizoyizayo bekukhona uMengameli Jacob Zuma. Abanye bekuyizikhulu zikahulumeni okubalwa kuzo uSomlomo wePhalamende uMnuz Max Sisulu, uNggonggoshwe wezeMfundo ePhakeme uBlade Nzimande, uNggonggoshe wezeMfundo eyisisekelo uNkk Angie Motshekga, uKhomishana wamaPhoyisa uRiah Phiyega, uNggonggoshe wezokuHlaliswa kwabantu uMnuz Tokyo Sexwale, Whini likaMengameli we-ANC uMnuz Cyril Ramaphosa nabanye abaningi.

READ FULL ARTICLE

Back To Top