skip to Main Content

Policy and Budget Speech (2012/13), INFO.GOV.ZA

Info.gov.za – South African Government

Vote 6: Policy and Budget Speech (2012/13) Presented by the MEC for Economic Development and Tourism Mr Norman Mokoena MPL, to the Mpumalanga Provincial Legislature at Riverside, Mbombela Local Municipality

22 May 2012Baba Somlomo, Mhlonishwa Mnuz. SW Lubisi

Phini LikaSomlomo, Mhlonishwa Nkk. V Siwela

Ndunankulu WesiFundazwe saseMpumalanga, Mhlonishwa Mnuz. DD Mabuza

Sosiswebhu we Nhlangano ebusayo, Mhlonishwa Nkk. Thandi Shongwe

Abalingani bami ku-Khabinethi

Amalungu ahloniphekile esishayamthetho

USihlalo Wendlu yobukhosi, Ikosi SE Mahlangu

Umqondisi jikelele wesiFunda saseMpumalanga, Mnuz. Jacob Rabodila

Inhloko yomnyango wethu, Dokotela Vusanani Dlamini, iNhloko zeminyango ehlukahlukene

Ubuholi bezinhlaka zikaHulumeni (Public Entities)

Abamele osomabhizinisi

Ubuholi beziNhlangano zabasebenzi

Izivakashi eziqavile

Izintatheli ezikhona phakathi kwethu

Abangani bethu

Manene nama NenekaziNelson Mandela one of the greatest moral and political leaders of our time, an international hero whose lifelong dedication to fight political, social and economic injustices won him the Nobel Peace Prize advised the world through his book the Long Walk to Freedom.

Read full article

Back To Top